Przejdź do treści

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło w szkołach wyższych, możliwość zdobycia świadectwa dyplomowanego specjalisty.
Program jest dedykowany absolwentom szkół średnich oraz osobom chcącym zdobyć nowy zawód.
Nasza Uczelnia wprowadza tę formę kształcenia w formie studiów online.

DYPLOMOWANY SPECJALISTA W 3 SEMESTRY!

Nie czekaj! Zapisz się już dziś! Tel. +48 608 863 339, e-mail: egolebiowska@ult.edu.pl

Oferujemy krótkie kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą lub bez matury. Co bardzo ważne, nauka będzie odbywać się on-line.

Wybierz kierunek dla siebie:

Dyplomowany Specjalista
INFORMATYK

Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

Administrowania systemami operacyjnymi.

Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej.

Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych.

Programowania aplikacji internetowych.

tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,

projektowanie i programowanie obiektowe,

programowanie aplikacji desktopowych.

Dyplomowany Specjalista
LOGISTYK

Przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu.

Monitorowania poziomu i stanu zapasów.

Obsługiwania programów magazynowych.

Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Planowania procesów transportowych.

Organizowania procesów transportowych.

Dokumentowania procesów transportowych.

Dyplomowany Specjalista
EKONOMISTA

Stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności.

Prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej.

Prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży.

Gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku.

Sporządzania biznesplanu,

Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

Sporządzania dokumentacji kadrowej.

Prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.

Rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.

Prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.

Prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Dyplomowany Specjalista
ADMINISTRACJI

Wykonywania prac biurowych w jednostce administracji.

Udzielania informacji pracownikom oraz klientom.

Kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji.

Sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań.

Udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

Prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników.

Sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami.

Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji.

Przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Dyplomowany Specjalista
REKLAMY

Przygotowania elementów strategii reklamowej.

Przygotowania elementów kreacji reklamowej.

Produkcji reklamy.

Planowania kampanii reklamowej.

Organizowania sprzedaży reklamowej.

Realizowania kampanii reklamowej.

Badania przekazu reklamowego.

Dyplomowany Specjalista
DIETETYK

Żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych.

Procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania.

Zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego.

Samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

Dyplomowany Specjalista
RACHUNKOWOŚCI

Regulacji i organizacji rachunkowości.

Prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sporządzania sprawozdania finansowego.

Dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych.

Co to jest krótkie kształcenie specjalistyczne?

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
(…)
4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych

Pierwsze z nich odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – piąty, szósty i siódmy poziom realizowany na uczelniach – to odpowiednio krótkie kształcenie specjalistyczne, studia pierwszego i drugiego stopnia, a ósmy, będący jakby zwieńczeniem kompletnego programu edukacji, to studia doktoranckie.

Koordynator


mgr Ewelina Gołębiowska

specjalista ds. rozwoju i jakości
Masz pytanie? Dzwoń
tel. +48 608 863 339
pon-piąt. 9.00-18.00
e-mail: egolebiowska@ult.edu.pl

Sprawdź jakie musisz mieć wykształcenie aby zdobyć świadectwo dyplomowanego specjalisty

Sprawdź jakie musisz mieć wykształcenie aby zdobyć świadectwo dyplomowanego specjalisty

Zobacz jakie świadectwo otrzymasz